Brott & Straff

I dagarna kom Brottsförebyggande rådet med sin årliga statistikrapport om brottslighet i Sverige under det gångna året.

Trots Brås ganska klargörande fakta så hör vi  politiker påstå att kriminaliteten öka medan andra politiker påstår att den minskat.

Hur är det möjligt att ren statistik gan ge så olika tolkningar?

Brottsförebyggande rådet förkortas Brå. Vad har Brå för uppdrag?

  • Ansvara för den officiella rättsstatistiken och analysera dess källor
  • Ta fram fakta om rättsstatistiken, brottsligheten och samhällets reaktioner på brott
  • Utveckla kunskapskällor om brott, brottsoffer och gärningsmän
  • Genomföra den årliga nationella trygghetsundersökningen
  • Ge underlag för åtgärder och prioriteringar åt regeringen och myndigheter
  • Initiera, stödja och informera om lokala brottsförebyggande insatser inom olika samhällssektorer
  • Sprida kunskap om nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt

Först måste man skilja på misstänkta gärningsmän, lagförda gärningsmän och anmälda brott.

Antalet anmälda brott är det som bäst bild av verkligheten även om det inte ger en 100% ig bild av verkligheten då inte alla brott anmäls.

Antalet anmälda brott har inte ökat nämnvärt

Under 2016 anmäldes drygt 1,51 miljoner brott, vilket är cirka 6 800 fler brott (±0 %) jämfört med året innan.

På en längre tidsperiod så har antalet anmälda brott stadigt ökat.

Under den senaste tioårsperioden (2007–2016) har antalet anmälda brott ökat med cirka 204 000 brott (+16 %). Utvecklingen av samtliga anmälda brott har ökat kontinuerligt sedan 1975.

Vilka typer av brott ökade & vilka minskade?

De kategorier av anmälda brott som ökade mest i antal under 2016 var bedrägeribrott och brott mot person. De enskilda brottstyper som ökade mest var bland annat datorbedrägeri, bidragsbrott mot Försäkringskassan, misshandel (inklusive grov misshandel), olaga hot och sexuellt ofredande.

De kategorier av anmälda brott som minskade mest i antal under 2016 var stöld- och tillgreppsbrott och narkotikabrott. De enskilda brottstyper som minskade mest var bland annat stöld av drivmedel, bedrägeri med hjälp av internet, stöld ur och från motordrivet fordon, fickstöld, eget bruk av narkotika samt bokföringsbrott.

Låt oss kolla på en del av statiken

Brott mot person

Vad gäller både grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning ökade antalet anmälda brott, med 2 respektive 8 procent, till 1 890 respektive 1 710 anmälda brott. Anmälda olaga hot ökade med 4 procent till 54 600 brott, medan anmälda ofredanden minskade med 2 procent till 55 800 brott. Antalet anmälda våldtäkter ökade med 13 procent till 6 720 brott, medan antalet anmälda brott om sexuellt tvång och utnyttjande minskade med 10 procent till 1 290. Antalet anmälda brott om sexuellt ofredande ökade med 21 procent till 10 600 brott. 

Det riktigt tråkiga här är brotten mot barn som ökade hela 14% & antalet våldtäkter som ökade med 13% & 21% fler anmälningar om sexuellt ofredande.

Barn litar på oss vuxna och har en tro på att alla vill dom väl. Att vi redan så här tidigt skapar en misstro mot människor tror jag påverkar vårt framtida samhälle mer än vi förstår.

Mer i detalj om våld mot barn.

År 2016 anmäldes sammantaget 23 700 misshandelsbrott mot barn i åldrarna 0–17 år. Det motsvarar 27 procent av alla anmälda misshandelsbrott. Av dessa riktades 8 360 (35 %) mot flickor och 15 400 (65 %) mot pojkar. Totalt sett ökade antalet anmälda misshandelsbrott mot barn (0–17 år) med 14 procent mellan 2015 och 2016. Sedan 2008 har antalet anmälda misshandelsbrott mot barn 0–17 år ökat med 6 540 brott (+38 %). Ökningen 2016 kan ses för samtliga åldergrupper av barn. Antalet misshandelsbrott mot barn i åldern 15–17 år ökade med 26 procent till 8 000 anmälda brott, medan antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 7–14 år ökade till 11 400 brott, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med föregående år. Misshandelsbrotten mot barn i åldern 7–14 år anmäls i hög grad av skolan, vilket märks i statistiken på så sätt att färre brott anmäls under sommaren än under skolterminerna. Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 0–6 år ökade under 2016 med 6 procent till 4 300 anmälda brott.

Jag blir verkligen bedrövad när jag läser detta. Barn som borde vara glada, upptäcka världen utan fördomar borde ges en trygg start i livet. Istället blir fler och fler barn utsatta för våld.

Mer i detalj om Våldtäkter

Av de anmälda våldtäktsbrotten utgjordes 3 710 (56 %) av våldtäkter mot vuxna och i 96 procent (3 560) av dessa fall var brottsoffren kvinnor, medan de i 4 procent (147) av fallen var män. Av de anmälda våldtäktsbrotten utgjordes 45 procent (3 010 brott) av våldtäkter mot barn i åldern 0–17 år. I de flesta fallen (88 % och 2 640 anmälda brott) var offret en flicka, medan anmälda våldtäkter mot pojkar utgjorde 12 procent (368 brott). Störst andel av de anmälda våldtäktsbrotten mot minderåriga utgjordes av brott där brottsoffret var en flicka under 15 år (62 %) och lägst andel av dem utgjordes av brott där brottsoffret var en pojke 15–17 år (3 %).

45% av alla våldtäkter var mot barn. Mycket mer än de flesta kunde ens tänka tror jag.

Brås rapport är mycket detaljerad och går ni in HÄR så finns massor av detaljerad information.

Om vi tittar på hur många brott som utreddes av Polisen.

År 2016 handlades 1 490 000 anmälda brott. Jämfört med 2015 minskade antalet handlagda brott med 22 000 brott, vilket är en minskning med 1 procent. Jämfört med 2014 har de handlagda brotten däremot ökat med 42 400 brott (+3 %).

Majoriteten (86 %) av de handlagda brotten 2016 anmäldes samma år, medan 12 procent anmäldes året innan. Resterande brott (2 %) anmäldes före 2015.

För 48 procent av de handlagda brotten 2016 hade en utredning bedrivits, medan de övriga handlagda brotten (52 %) direktavskrevs. Jämfört med 2015 har andelen utredda brott minskat och andelen direktavskrivna brott ökat med 1 procentenhet vardera. Jämfört med 2014 har de utredda brotten minskat och de direktavskrivna brotten ökat med 3 procentenheter vardera. För de brott som hade direktavskrivits berodde det oftast på att spaningsuppslag saknades.

Det som är anmärkningsvärt här är att mer än hälften av alla brott som handlades av Polisen avskrevs direkt.

52% av alla brott skrevs av direkt. Hur är det möjligt att det är mindre än 50% chans att åka dit om man begår ett brott? Detta avskräcker inte folk att begå brott precis utan snarare tvärtom.

Direktavskrivna brott

Av de handlagda brotten 2016 lades 777 000 brott ner utan att en utredning inletts, vilket kallas direktavskrivning. Antalet innebär en ökning med 3 610 brott (±0 %) jämfört med 2015. Jämfört med 2014 har de direktavskrivna brotten ökat med 8 procent (+60 700 brott). I kategorin direktavskrivna brott ingår även ett mindre antal förundersökningsbegränsade brott (8 140 brott eller 1 %). Övriga direktavskrivna brott omfattar till exempel anmälda brott som lagts ner för att spaningsuppslag saknas eller för att brottet har begåtts utomlands.

Av de direktavskrivna brotten var den största brottskategorin stöld- och tillgreppsbrott, som utgjorde nästan hälften (46 %) av samtliga direktavskrivna brott. Brott mot person utgjorde 10 procent av de direktavskrivna brotten och bland dessa fanns en relativt stor andel förundersökningsbegränsade brott (9 %), som huvudsakligen rörde ärekränkningsbrott.

Brott som skrivs av direkt ökar alltså år efter år även om det var marginellt från 2015.

Uppklarade brott

Nivå och utveckling för personuppklarade brott

År 2016 personuppklarades 194 000 handlagda brott, vilket innebär en minskning med 21 300 brott (−10 %) jämfört med 2015.

Under den senaste tioårsperioden har antalet personuppklarade brott omväxlande både minskat och ökat, men jämfört med det första året i mätperioden (2007) har antalet minskat med totalt 10 procent (enligt tidigare definition).

Mellan 2007 och 2011 skedde först en ökning av antalet personuppklarande brott. Därefter minskade antalet fram till 2014, med störst minskning under perioden 2011−2013. År 2015 skedde en liten ökning och året därefter minskade antalet återigen, till det lägsta uppmätta antalet under den redovisade tioårsperioden.

Antalet uppklarade brott minskar alltså ganska ordentligt.

Mer brott avskrivs och färre brott klaras upp. Det är en dyster trend vi ser.

Polisen måste klara upp så mycket brott att det avskräcker människor från att begå brott.

Vi ser ofta att folk skriker efter hårdare straff. Men det är inte det som är problemet. Det verkliga problemet är att för många brottslingar slipper undan helt. Den 1 oktober 2015 fanns 4 292 inskrivna i Sveriges anstalter, varav 4 064 män och 228 kvinnor. Det vanligast förekommande huvudbrottet för inskrivna i anstalt den 1 oktober 2015 var våldsbrott följt av narkotikabrott/smuggling. Om fler brottslingar skulle bli dömda skulle fler sitta i fängelse. Ju fler som sitter i fängelse, ju fler fängelser behöver byggas och ju fler kriminalvårdare behövs.

De flesta ser direkt att fler uppklarade brott ger bara positiva bieffekter för samhället i stort.

Vill ni läsa mer om de som sitter i fängelse så läs HÄR

Förklaring till vad Personuppklarade brott innebär:

Personuppklarade brott är handlagda brott för vilka minst en misstänkt person har lagförts, genom beslut om åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Det innebär att det för alla personuppklarade brott finns minst en registrerad misstänkt person samt att det alltid har bedrivits en utredning.

Vill ni få mer detaljer om vilka brott som klarades upp läs HÄR

Källor: Brottsförebyggande rådet   & Kriminalvården

 

%d bloggare gillar detta: